New GINA Guideline

โดย วัชรา บุญสวัสดิ์

Post : 03/03/2550 22:09      Last Update: 11/08/2552 22:24
 
     

New GINA Guideline

GINA2006.png

 

New GINA guidelines 2006

 

คำนำ

โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อให้การรักษาโรคหืดได้ผลดีขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีการจัดทำแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้น ซึ่งได้มีการเริ่มทำที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนในพ..2532  [1]ต่อมาก็มีการทำในลักษณะเดียวกันในหลายประเทศ เช่น ที่อังกฤษ [2] และอเมริกา[3]  เพื่อให้การรักษาโรคหืดเป็นไปในทางเดียวกันทั่วโลก National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของอเมริกาจึงได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก(WHO) เขียนแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้นในปีค.ศ. 1995 เรียกว่า Global Initiative for Asthma (GINA)[4] ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะมีหลายประเทศที่ได้นำเอา GINA guidelinesไปเป็นแนวทางในการทำแนวทางการรักษาโรคหืดของตนเองรวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งแนวทางการรักษาโรคหืดในประเทศไทยได้จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พ.. 2537[5]โดยความร่วมมือของสมามอุรเวชช์ สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา และชมรมโรคหอบหืด และมีการปรับปรุงเมื่อ พ.. 2540 [6]

 เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเกิดขึ้นมาก็จะมีการปรับปรุง GINA guidelines โดยมีการปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2002 และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  13 พฤษจิกายน ค.ศ. 2006

 

GINA guidelines 1995

GINA guidelines 1995 ได้เน้นให้เห็นความสำคัญของการอักเสบของหลอดลมโดยให้นิยามโรคหืดว่าเป็นโรคเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ดังนั้นการรักษาโรคหืดก็จะต้องลดการอักเสบของหลอดลม และยาพ่นเสตียร์รอยด์ซึ่งลดการอักเสบของหลอดลมได้ดีจึงเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคหืด

GINA guidelines 1995 เชื่อว่าถึงแม้ว่าโรคหืดจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่แพทย์สามารถที่จะควบคุมโรคหืดได้โดยไม่ยาก ดังนั้นเป้าหมายของการรักษาโรคหืดคือ การควบคุมโรคหืดให้ได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยโรคหืด

·        มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย

·        มีโรคกำเริบน้อยครั้ง

·        ไม่ต้องหอบมากจนต้องไปห้องฉุกเฉิน

·        ใช้ยาขยายหลอดลมน้อยมากหรือไม่ต้องใช้เลย

·        สามารถทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสามารถออกกำลังกายได้เป็นปกติ

·        มีสมรรถภาพปอดปกติ

·        ไม่มีอาการข้างเคียงจากยา

ในการรักษาโรคหืดจะต้องจัดแบ่งผู้ป่วยตามความรุนแรงของโรคก่อนแล้วจัดยาให้สอดคล้องกับความรุนแรงของโรค ซึ่งการแบ่งความรุนแรงของโรคหืดก็อาศัย ความถี่ของอาการหอบในช่วงกลางวัน ความถี่ของอาการหอบในช่วงกลางคืน สมรรถภาพปอดโดยการวัดค่าความเร็วสูงสุด (Peak expiratory flow rate) และความผันผวนของค่า peak flow (peak flow variability) โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ขั้น คือ

1.      Intermittent asthma (มีอาการนานนานครั้ง)

2.      mild persistent asthma (อาการรุนแรงน้อย)

3.      Moderate persistent asthma (อาการรุนแรงปานกลาง)

4.      severe persistent asthma (อาการรุนแรงมาก)

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืดก็จัดให้ตามความรุนแรงแบบขั้นบันไดจากน้อยไปหามาก ซึ่งมี 4 ขั้นคือ

การรักษาขั้นที่ 1 สำหรับคนไข้ที่มีอาการนานนานครั้ง(Intermittent) จะให้ b2- agonist ที่มีฤทธิ์สั้น ชนิดรับประทาน หรือชนิดสูด ก็ได้

การรักษาขั้นที่ 2 สำหรับคนไข้ที่มีอาการน้อย (mild persistent) จะให้ Inhaled corticosteroids ขนาดต่ำ(beclomethasone หรือ budesonide 200-800 mg/d และ  fluticasone 100-400 mg/d ) ร่วมกับb2- agonist ที่มีฤทธิ์สั้นเมื่อมีอาการ

การรักษาขั้นที่ 3 สำหรับคนไข้ที่มีอาการปานกลาง(Moderate persistent) จะ ให้ Inhaled corticosteroids ขนาดเพิ่มขี้น(beclomethasone หรือ budesonide 800-1600 mg/d และ fluticasone 400-800 mg/d)

การรักษาขั้นที่ 4  สำหรับคนไข้ที่มีอาการหนัก (severe persistent) ให้Inhaled corticosteroids ขนาดสูง(beclomethasone หรือ budesonide 1600-2000 mg/d และ  fluticasone 800-1000 mg/d ) ร่วมกับยาตัวอื่นๆเช่น long acting b2-agonists, sustained release theophylline, ipratropium, และถ้ายังคุมอาการไม่ได้ก็ให้ prednosolone ชนิดรับประทาน

                เมื่ออาการดีขึ้นและควบคุมอาการได้มากกว่า 3 เดือนก็พิจารณาลดการรักษาลงได้

GINA guidelines 2002 [7] ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยคือ การรักษาขั้นที่ 3 สำหรับคนไข้ที่มีอาการปานกลาง แนะนำให้ใช้ Inhaled corticosteroids ขนาดต่ำร่วมกับ long acting b2-agonists แทนการใช้ Inhaled corticosteroids ขนาดสูง เพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า การให้ยา long acting b2-agonists ร่วมกับการใช้ Inhaled corticosteroids จะได้ผลในการควบคุมโรคหืดได้ดีกว่าการเพิ่มขนาดของ Inhaled corticosteroids  มาก[8-10] ซึ่งนำมาสู่ การผลิตยาที่เอายา     long acting b2-agonists และ Inhaled corticosteroids มาบรรจุในหลอดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้  ซึ่งก็ได้ผลดีกว่าการใช้ยาแยกหลอด

 

GINA guidelines 2006

ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิมเป็นอย่างมาก

ปัญหาของ GINA guidelines 1995 และ 2002 ก็คือการให้ยารักษาตามความรุนแรงของโรค เพราะว่า ความรุนแรงของโรคซึ่งจำแนกตามอาการ และสมรรถภาพปอด มีความยุ่งยากซับซ้อนยากแก่การจะจดจำ[11] และความรุนแรงของโรคซึ่งจำแนกตามอาการและสมรรถภาพปอดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา [12] นอกจากนี้เมื่อได้รับการรักษามาก่อนก็จะยิ่งทำให้การประเมินความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะจะต้องเอาระดับของการรักษามาพิจารณาร่วมกับอาการด้วย ซึ่งความยุ่งยากของ guidelines ก็เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะนำเอา guidelines ไปใช้

GINA guidelines 2006 ได้พยายามที่จะทำให้ guidelines การรักษาโรคหืดให้ง่ายขึ้น โดยการยกเลิกการประเมินความรุนแรงของโรคหืด แต่หันมาประเมินการควบคุมโรคหืดแทน  โดยการตั้งเป้าของการรักษาเช่นเดิมคือการควบคุมโรคหืดให้ได้ (asthma controlled) แล้วปรับการรักษาตามภาวะการควบคุมโรคหืด ถ้าควบคุมโรคหืดได้ ก็ลดการรักษาลง เมื่อการควบคุมโรคหืดยังไม่ดีก็เพิ่มการรักษาขึ้นไป  วิธีการประเมินการควบคุมโรคหืดก็อาศัย

1.      อาการในช่วงกลางวัน

2.      อาการในช่วงกลางคืน

3.      การใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ

4.      การกำเริบของโรคหืด

5.      การวัดสมรรถภาพปอด

6.      การทำกิจวัตรต่างๆได้เช่นคนปกติ

ซึ่งการควบคุมโรคหืดสามารถแบ่งออกเป็น ควบคุมโรคหืดได้ (controlled)  ควบคุมโรคหืดได้บางส่วน (partly controlled)  และควบคุมโรคหืดไม่ได้ (uncontrolled)  ดังตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1 ระดับของการควบคุมโรคหืด

Characteristic

Controlled

(All of the following)

Partly Controlled

(Any measure present in any week)

Uncontrolled

Daytime symptoms

None (twice or less/week)

More than twice/week

Three or more features

of partly controlled

asthma present

Limitations of activities

None

Any

Nocturnal symptoms/awakening

None

Any

Need for reliever/

rescue treatment

None (twice or less/week)

More than twice/week

Lung function (PEF or FEV1)‡

Normal

< 80% predicted or personal best (if known)

Exacerbations

None

One or more/year*

One in any week†

ส่วนยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืดก็มี 5 ระดับ คือ

1.      การใช้ short-acting b2- agonist (SABA)เวลามีอาการ

2.      การใช้ inhaled corticosteroids ขนาดต่ำ

3.      การใช้ inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดต่ำ ร่วมกับ  long acting b2-agonists (LABA)

4.      การใช้ inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดสูง ร่วมกับ  long acting b2-agonists (LABA)

5.      การใช้ inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดสูง ร่วมกับ  long acting b2-agonists (LABA) ร่วมกับการให้ prednisolone

 

การใช้ยาในการรักษาโรคหืดจะเริ่มที่ขั้นไหนก็ได้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการมากอาจจะเริ่มที่ การใช้ยา inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดต่ำ ร่วมกับ  long acting b2-agonists (LABA) เลยก็ได้ แล้วเมื่อสามารถควบคุมโรคหืดได้ก็ค่อยลดยาลงเหลือแต่ inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดต่ำ ดังรูปที่ 1

 

 

รูปที่ 1

gina2006.jpg

สรุป

การรักษาโรคหืดได้มีการพัฒนาไปมากในปัจจุบัน เป้าหมายของการรักษาโรคหืดก็คือการควบคุมโรคหืดให้ได้ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงคนปกติ แนวทางการรักษาโรคหืดก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อให้แพทย์ทั่วไปสามารถนำเอาไปใช้ได้ ซึ่งถ้ามีการนำเอาแนวทางการรักษานี้ไปใช้อย่างทั่วถึงแล้วผู้ป่วยโรคหืดจำนวนมากก็คงจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมารกับโรคนี้อีกต่อไป

 

 

References

 

1. Woolcock A, Rubinfeld AR, Seale JP, et al.: Thoracic society of Australia and New Zealand. Asthma management plan, 1989. Med J Aust 1989; 151(11-12): 650-3.

2. Guidelines for the management of asthma: a summary. British Thoracic Society and others. Bmj 1993; 306(6880): 776-82.

3. Guidelines for the diagnosis and management of asthma. National Heart, Lung, and Blood Institute. National Asthma Education Program. Expert Panel Report. J Allergy Clin Immunol 1991; 88(3 Pt 2): 425-534.

4. Global initiative for asthma: Global strategy for asthma management and prevention NHLBI/WHO workshop report, Vol. Publication number 95-3659, 1995.

5. แนวทางการรักษาโรคหืดสำหรับผู้ใหญ่. แพทยสภาสาร 2538; 24(1): 17-29.

6. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย: แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย(สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุง). วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2541; 19(3): 179-193.

7. Global initiative for asthma: Global strategy for asthma management and prevention NHLBI/WHO  revised 2002. vol Publication number 02-3659, 2002; 176.

8. Greening AP, Ind PW, Northfield M, Shaw G: Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Allen & Hanburys Limited UK Study Group. Lancet 1994; 344(8917): 219-24.

9. Woolcock AJ: The combined use of inhaled salmeterol and inhaled corticosteroids. Eur Respir Rev 1995; 5(27): 142-145.

10. Pauwels RA, Lofdahl CG, Postma DS, et al.: Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group. N Engl J Med 1997; 337(20): 1405-11.

11. Liwsrisakun C, Pothirat C: Actual implementation of the Thai Asthma Guideline. J Med Assoc Thai 2005; 88(7): 898-902.

12. Chipps BE, Spahn JD, Sorkness CA, et al.: Variability in asthma severity in pediatric subjects with asthma previously receiving short-acting beta2-agonists. J Pediatr 2006; 148(4): 517-21.

 

 

 

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© วัชรา บุญสวัสดิ์

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : นพ อดิศร มนูสาร Email : [ adisornm117@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-06-16 22:34:39

ขอบคุณมากครับ   ผมได้มุมมองและควานรู้ในการดูแล ผู้ป่วยโรคหอบหืด เพิ่มขึ้นเยอะเลย
ครับ

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : เภสัชกร เมื่อเวลา :2007-08-09 21:35:19

แต่ในปัจจุบันแพทย์ก็ไม่ได้ใช้  GINA 2006 เลยค่ะ ยังคงใช้ 2005 เหมือนเดิม ไม่รู้จะประเมิน
การรักษาของแพทย์ยังไงดี

ความคิดเห็นที่ 3. โดย : พญ.พรศิลป์ บุณยะภักดิ์ เมื่อเวลา :2007-09-07 23:25:27

ขอบคุณอาจารย์วัชรามากเลยค่ะ ขออณุญาตินำไปใช้เป็น guideline ที่ รพ. ปากพนังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4. โดย : พยาบาล Email : [ meme.sa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-11-15 20:50:06

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ รพ.ยางตลาดกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้ป่วย
หืด ตามแนวทางใหม่ และ ปรับเปลี่ยนระบบงานคลินิกโรคหืดโดยรุกถึงบ้านเพื่อดูการดำเนินชิ
วิตประจำวันของผู้ป่วยด้วยค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 5. โดย : พยาบาลงานคลินิค Email : [ yangtalad.hospital@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-06-27 12:34:13

อาจารย์คะมีข้อสงสัยว่าการคัดกรองคนไข้เข้าคลินิคนั้นเราสามารถกำหนดเกณฑ์ในการรับผู้
ป่วยลงทะเบียนได้หรือไม่เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนต้องรอให้แพทย์วินิจฉัยก่อน..จึงขอ
เรียนปรึกษาค่ะ..ด้วยความเคารพจากรพ.ยางตลาด

ความคิดเห็นที่ 6. โดย : นพ.พิษณุ เมื่อเวลา :2009-08-16 14:46:35

ขอบคุณมากครับ เอาไปใช้ที่ร พ สิชล ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 7. โดย : Email : [ jun_nu1@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-15 23:33:52

อยากไปอบรมมากๆๆ แต่เวลาจัดทีไรมักมีเหตุไม่ได้ไปทุกทีเลย จึงต้องเปิดอ่านความรู้จาก
อาจารย์ แต่ยังไม่ทราบวิธีการลงข้อมูลซักเท่าไหร่ รบกวนอาจารย์ช่วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 8. โดย : Email : [ ranu.upa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-17 20:30:32

เป็น guideline  ที่ชัดเจนมาก   และง่ายในการนำไปใช้  แต่ยากตรงที่ว่าแพทย์ท่านจะนำมาใช้
รึเปล่า  ต้องสื่อสารกันมากๆหน่อย   รพ  กุดชุมกำลังขยันลงทะเบียนผู้ป่วย  และจะจัดประชุม
วิชาการในหน่วยงานเป็นครั้งที่ 2

ความคิดเห็นที่ 9. โดย : โรงพยาบาลหนองบัว Email : [ nokjariya@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-19 11:53:28

เรียนอาจารย์ จากการประชุม ใหญ่ Asthma ที่โรงแรมเอเชียที่ผ่านมา ธันวาคม 2009  อยาก
ให้อาจารย์ ขึ้น Web ในส่วนของการนำเสนอผลงาน เช่นของโรงพยาบาลปากนำ โรงพยาบาล
ยางตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10. โดย : นักศึกษา เมื่อเวลา :2010-12-06 03:33:38

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ค่ะเชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น